Algemene voorwaarden

Home || Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RIJSCHOOL CHARAN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Charan, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze Rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de kandidaten.

ARTIKEL 1 - DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

1.1 De kandidaat krijgt theorie- of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurs certificaat.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De kandidaat legt rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren de kandidaat het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De autorijles moet volledig worden benut voor de kandidaat. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van een ziekte van de instructeur, een ongeval, weer en/-of verkeersomstandigheden wordt de kandidaat hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De kandidaat kan in zo een geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/-of schadevergoeding.

1.6 Indien het voorkomt dat de instructeur onverhoopt wegens onmacht later aankomt op de afspraak, zal er contact worden opgenomen om dit aan te geven en zullen de verloren minuten worden ingehaald of worden tegemoet gekomen met een passend geldbedrag.

1.7 Rijschool Charan wil de beste kwaliteit leveren waardoor het wellicht zou kunnen voorkomen dat autorijles wordt opgeschoven in verband met examenkandidaten. Uiteraard zal dit in overleg gebeuren.

ARTIKEL 2 - DE KANDIDAAT DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgende moet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfiets rijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de kandidaat tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De kandidaat zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de autorijles klaar te staan. Is de kandidaat iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.2.1 De minuten die jezelf te laat bent wordt in mindering gebracht op de afgesproken lestijd.

2.3 De kandidaat mag een autorijles annuleren of verplaatsen. Echter wel 24 uur van tevoren, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.3.1 Afmelden kan alleen per e-mail naar info@rijschoolcharan.nl met in de onderwerpregel: je naam, reden afmelding, datum en tijdstip.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de kandidaat in rekening gebracht als er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: vakantie, ziek zijn, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dat dit van tevoren niet aangeeft of vergeet aan te geven.

2.5. De kandidaat verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/ haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/-of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.6 Indien de kandidaat iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 2.5 staat vermeld, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de kandidaat.

ARTIKEL 3 - VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

3.1 Betalingen worden overgemaakt of contant aan de desbetreffende rijinstructeur voldaan bij elk rijles.

3.2 Betalingen bij lespakketten is uiterlijk 2 weken na startdatum betaald, gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet.

3.3 Komt het toch voor dat de kandidaat niet tijdig betaalt, dan hanteert de Rijschool de volgende procedure; a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, dan ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de kandidaat. b. De Rijschool mag rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de kandidaat niet betaalt, dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. De extra bijkomende kosten zijn voor rekening van de kandidaat.

3.5. Op het moment dat het examengeld is betaald kunnen wij het examen niet meer annuleren. Dit betekent ook dat het examengeld NIET teruggegeven kan worden. Dit geldt ook voor de pakketten die worden afgenomen.

3.6 Als je een pakket hebt aangeschaft is er geen restitutie mogelijk op het eventueel niet gebruikte herexamen.

ARTIKEL 4 - RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

4.1 Als de kandidaat niet of laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de kandidaat toegerekend kunnen worden, moet de kandidaat de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw dan hoeft de kandidaat het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de kandidaat de kosten van één autorijles te berekenen.

ARTIKEL 5 - BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN:

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de kandidaat opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5); b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de kandidaat opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 - AANVULLENDE AFSPRAKEN:

6.1 De Rijschool kan aanvullende afspraken met de kandidaat maken. Deze zullen schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter, deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 - LESPAKKETTEN:

7.1 Indien de kandidaat een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de kandidaat nog geen gebruik maken van het examen. De kandidaat dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen, tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.

7.2 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theorie-certificaat. Zonder geldig theorie-certificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

ARTIKEL 8 - VRIJWARING:

8.1 Als de kandidaat tijdens de autorijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/-of schade veroorzaakt aan derden dan gelden de volgende afspraken: a. De Rijschool kan de kandidaat in normale omstandigheden niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico. b. Als de kandidaat zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding of schade plaatsvindt, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld. c. Het is ten strengste verboden om tijdens de autorijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de kandidaat onder invloed was, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld. d. Het is overigens ook verboden om medicijnen in te nemen wat van invloed is op de rijvaardigheid tijdens de autorijles. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. In dit geval kan de kandidaat bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem alvorens contact op met de Rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De Rijschool zal de kandidaat vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de kandidaat dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De kandidaat mag dan in zo een geval ook geen lesauto besturen. Als de kandidaat dan niet de waarheid heeft verteld en tóch autorijlessen neemt, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 - GESCHILLEN: Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.